Política de privacitat:

L’accés als serveis i activitats que s’ofereixen a través d’aquest lloc web, pot estar condicionat a la complimentació d’un formulari de registre o l’enviament d’un correu electrònic.
La complimentació de dades personals no és obligatòria, excepte per apadrinar i subscriure’s al butlletí. En tot cas els usuaris que facilitin les seves dades personals seran els únics responsables de garantir la seva veracitat i autenticitat.
Les dades de caràcter personal recollides a través d’aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita i conforme als principis i drets establerts a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals (LOPD) i la normativa que la desenvolupa, adoptant la Fundació totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seva seguretat.
Les dades personals recollides seran incloses en un fitxer del qual és titular i responsable la Fundació GAEM, amb les finalitats que s’especifiquin en cada cas. Els usuaris podran exercitar els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, segons el procediment i terminis establerts als articles 23 al 36 del Reglament de Desenvolupament de la LOPD, adreçant un escrit a l’adreça de correu info@fundaciongaem.org o al domicili de la Fundació GAEM, c/Baldiri Reixac 4-8, Torre R, 2ª plta – 08028 Barcelona.

Les imatges dels pacients que apareixen a la pàgina web han estat publicades prèvia autorització i cessió gratuïta dels drets d’imatge per part dels mateixos, sota l’empara del que es disposa a la Llei Orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Llei aplicable i jurisdicció:

Les presents Condicions Generals i totes les relacions que s’estableixin entre l’usuari i la Fundació GAEM derivades de l’ús d’aquest lloc web es regiran per la legislació espanyola.
La Fundació GAEM i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a aquelles qüestions que puguin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de l’ús del present lloc web, o de la interpretació, aplicació i compliment de les presents condicions generals.