Política de privacitat

You are here:

En compliment del que disposa REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, FUNDACIÓ GRUP D’AFECTATS D’ESCLEROSI MÚLTIPLE (d’ara endavant “GAEM” o “RESPONSABLE DEL TRACTAMENT”) us informa com a RESPONSABLE DEL TRACTAMENT que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de <fundaciongaem .org> seran incorporats a un fitxer de dades mantingut sota estrictes mesures de seguretat i confidencialitat, i es mantindran emmagatzemats mentre gestionem les seves peticions o consultes, mentre hi hagi una relació de serveis vigent o fins que ens indiqui el contrari.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

FUNDACIÓ GRUP D’AFECTATS D’ESCLEROSI MÚLTIPLE, AMB NIF G64378839, domicili social a Baldiri Reixac, 10 Torre I 2a planta, 08028, Barcelona i contacte info@fundaciongaem.org, és l’entitat Responsable del Tractament de les vostres dades de caràcter personal. Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquesta Política de Privadesa, podeu contactar amb GAEM a l’adreça postal indicada oa través de l’adreça de correu electrònic info@fundaciongaem.org.

TIPOLOGIA I ORIGEN DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

GAEM tractarà les dades de caràcter personal següents:

Dades proporcionades per l’usuari: són aquelles dades personals que vostè ens faciliti de forma voluntària a través del present Lloc Web, ja sigui mitjançant el formulari de contacte o mitjançant el correu electrònic corporatiu facilitat o, si escau, a través del registre habilitat . En aquest cas, la categoria de dades tractades per GAEM corresponen a:

  • Dades identificatives, com ara nom, cognoms, data de naixement, DNI, etc.,
  • Adreces postals o electròniques, telèfon, etc.,
  • Informació comercial i econòmica,
  • Característiques personals,
  • Dades contingudes al missatge de l’usuari.

Dades recollides mitjançant cookies i/o tecnologies similars: són aquelles dades que s’emmagatzemen fruit de la seva navegació al nostre Lloc Web, podeu trobar més informació en relació a les categories de dades tractades i tipologia a https://fundaciongaem.org/politica -de-cookies/.

Mentre no se’ns comuniqui el contrari, entendrem que les dades facilitades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

 

FINALITAT I BASE DE LEGITIMACIÓ:

Les finalitats i base legal dels tractament i operacions de processament de dades que duu a terme GAEM com a Responsable de Tractament són exclusivament les que es descriuen a continuació:

a) La gestió de consulta i requeriments web (base de legitimació EXECUCIÓ CONTRACTUAL);
b) Gestió dels contactes de la fundació (base de legitimació APLICACIÓ DE MESURES PRECONTRACTUALS I EXECUCIÓ CONTRACTUAL);
c) Gestió de les aportacions dineràries dels socis a la fundació (base de legitimació EXECUCIÓ CONTRACTUAL);
d) Gestió de la partició en projectes de la fundació i contractació (base de legitimació EXECUCIÓ CONTRACTUAL);
e) Enviament de newsletters, comunicacions informatives del seu interès, notícies relacionades amb GAEM (base de legitimació: CONSENTIMENT EXPRÉS);
f) Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat si vostè ho sol·licita (base de legitimació: OBLIGACIÓ LEGAL DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT);
g) Permetre el funcionament del nostre Lloc Web/aplicacions a través de cookies tècniques i funcionals (base de legitimació, realitzar segmentacions i/o elaborar perfils amb finalitat promocionals o publicitària: CONSENTIMENT EXPRÉS);
h) Realització d’estadístiques anònimes respecte dels hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris a <fundaciongaem.org> (base de legitimació: INTERÈS LEGÍTIM).
i) Compliment de les obligacions legals del Responsable del Tractament (base de legitimació: OBLIGACIÓ LEGAL DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT).

El seu consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

MENORS DE 14 ANYS:

Us informem que l’ús dels formularis disponibles a <fundaciongaem.org> està limitat a usuaris majors de 14 anys, per la qual cosa en utilitzar qualsevol d’ells, vostè garanteix que compleix aquest requisit i accepta les conseqüències que es derivin en cas de no ser així. No obstant això, GAEM no es fa responsable dels errors o de la impossibilitat d’atendre la vostra sol·licitud a causa de l’ús d’un idioma inadequat. L’emplenament dels formularis, així com de qualsevol altre qüestionari que es pugui facilitar en un futur, és totalment potestativa, no obstant això, la negativa a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de complir la seva petició.

 

RESPONSABILITAT DE L’USUARI:

L’usuari declara que totes les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat aquests tercers dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a GAEM per als fins assenyalats. Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web titularitat de GAEM i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a GAEM oa tercers.

 

DECISIONS AUTOMATITZADES:

Us informem que les vostres dades personals no són objecte de decisions automatitzades. Tots els processos de presa de decisions de la nostra entitat relacionades amb aquests tractaments es fan amb intervenció humana.

 

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES PERSONALS:

Les vostres dades personals no se cediran a tercers, excepte per obligació legal. Les vostres dades podran comunicades a les administracions públiques competents en la matèria, a l’Administració tributària, bancs i entitats financeres.

Al seu torn, les seves dades podran ser comunicades a proveïdors que necessitin accedir-hi per dur a terme les finalitats descrites anteriorment GAEM, amb els quals té subscrits contractes d’encarregat del tractament exigits per la normativa en Protecció de Dades.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS:

Així mateix, GAEM podria contractar serveis de proveïdors ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu que no disposin de normativa equivalent a l’europea. No obstant això, GAEM s’encarrega que la contractació dels serveis esmentats compleixi els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades, aplicant a aquestes transferències les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la privadesa de les seves dades de caràcter personal.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ:

Les vostres dades personals es conservaran mentre es mantingui la vostra relació amb el Responsable del Tractament i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, mentre no comuniqueu el contrari i durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals del Responsable del Tractament. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les vostres dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

 

DRETS DELS INTERESSATS:
GAEM us informa que podeu exercir els drets de limitació del tractament, portabilitat de les dades, accés, rectificació, supressió, oposició ia no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, dirigint-vos a info@fundaciongaem.org oa l’adreça postal indicada amb anterioritat.

Així mateix, si considereu que el tractament de les vostres dades personals vulnera la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica o adreça postal.