Els hemisferis esquerre i dret del cervell envelleixen de manera diferent

Els costats esquerre i dret de l’escorça cerebral es deterioren a diferents ritmes a mesura que envellim. L’escorça cerebral és molt densa en neurones i les seves interconnexions, i és una estructura cerebral essencial per a molts aspectes de la cognició d’ordre superior, com ara la memòria. El deteriorament de l’escorça o aprimament cortical és una part inevitable de l’envelliment normal i acompanya el deteriorament cognitiu en l’envelliment saludable i la malaltia d’Alzheimer.

El cervell requereix nutrients especials?

Certs nutrients són particularment importants per a la funció del cervell durant el desenvolupament fetal i infantil, així com per a la vida adulta. Alguns estudis suggereixen que les vitamines B i els àcids grassos essencials poden exercir un paper rellevant en la prevenció del deteriorament cognitiu lleu.

El ejercicio físico podría estar asociado a una reducción de la enfermedad en niños con esclerosis múltiple

El ejercicio físico podría estar asociado a una reducción de la actividad de la enfermedad en los niños con esclerosis múltiple, según un estudio de la American Academy Of Neurology (EEUU). La investigación, publicada en la revista ‘on line’ ‘Neurology’, ha revelado que los niños con esclerosis múltiple que realizan una actividad física extenuante tienen menos lesiones y de menor tamaño en el cerebro que aquellos que no hacen ejercicio. “Se sabe poco sobre cómo el estilo de vida y las costumbres pueden afectar a la enfermedad”, ha afirmado la profesora asociada de la Universidad de Toronto (Canadá), miembro de la American Academy of Neurology y autora del estudio, E. Ann Yeh, a lo que ha añadido que “estos resultados señalan la posibilidad de que la actividad física tenga un efecto beneficioso en la salud del cerebro”, aunque ha señalado que no se trata de una relación de causa-efecto. Solo un 45 por ciento de los pacientes infantiles con esclerosis múltiple realizan actividades físicas extenuantes, los cuales mostraban una menor cantidad de lesiones en el cerebro que indicaran que la enfermedad estaba activa. Además, aquellos que hacían ejercicio tenían, de media, lesiones ‘T2’ de 0,46 cm3, frente a los 3,4 cm3 de media de aquellos más sedentarios. Los niños con un estilo de vida activo sufren una media de 0,5 recaídas al año, mientras que los niños que no realizan actividad física presentan una media de una recaída anual. Para llevar a cabo la investigación se contó con 31 niños con esclerosis múltiple y 79 que habían tenido un único evento neurológico inflamatorio. A todos los participantes se les entregó un cuestionario para analizar sus valores de depresión, cansancio y ejercicio físico. De entre todos ellos, a 60 niños se les realizó una resonancia magnética cerebral para medir el volumen del cerebro y la cantidad y tipo de lesiones que presentaban. Fuente original:Bolsamanía Physical exercise may be associated with a reduction in disease activity in children with multiple sclerosis, according to a study by the American Academy of Neurology (USA). The research, published in the journal ‘on line’ Neurology has revealed that children with multiple sclerosis who perform strenuous physical activity have fewer and smaller lesions in the brain than those who do not exercise. “Little is known about the lifestyle and habits may affect the disease,” said the associate professor at the University of Toronto (Canada), member of the American Academy of Neurology and study author E. Ann Yeh , to which he added that “these results point to the possibility that physical activity has a beneficial effect on brain health,” but noted that there is a cause-effect relationship. Only 45 percent of children with MS perform strenuous physical activities, which showed fewer lesions in the brain indicating that the disease was active. In addition, those who exercised had, on average, injuries ‘T2’ of 0.46 cm3, compared to 3.4 cm3 half of those more sedentary. Children with active lifestyles suffer an average of 0.5 relapses per year, while children who do not exercise have a mean annual relapse. To carry out the investigation had 31 children with MS and 79 who had a single inflammatory neurological event. All participants were given a questionnaire to analyze the values of depression, fatigue and physical exercise. Of these, 60 children underwent a brain MRI to measure brain volume and the amount and type of injuries presented. Original source:Bolsamanía L’exercici físic podria estar associat a una reducció de l’activitat de la malaltia en els nens amb esclerosi múltiple, segons un estudi de l’American Academy Of Neurology (EUA). La investigació, publicada a la revista ‘on line’ ‘Neurology’, ha revelat que els nens amb esclerosi múltiple que realitzen una activitat física extenuant tenen menys lesions i de menor grandària en el cervell que aquells que no fan exercici. “Es sap poc sobre com l’estil de vida i els costums poden afectar la malaltia”, ha afirmat la professora associada de la Universitat de Toronto (Canadà), membre de l’American Academy of Neurology i autora de l’estudi, E. Ann Yeh , al que ha afegit que “aquests resultats assenyalen la possibilitat que l’activitat física tingui un efecte beneficiós en la salut del cervell”, encara que ha assenyalat que no es tracta d’una relació de causa-efecte. Només un 45 per cent dels pacients infantils amb esclerosi múltiple realitzen activitats físiques extenuants, els quals mostraven una menor quantitat de lesions en el cervell que indiquessin que la malaltia estava activa. A més, aquells que feien exercici tenien, de mitjana, lesions ‘T2’ de 0,46 cm3, enfront dels 3,4 cm3 de mitjana d’aquells més sedentaris. Els nens amb un estil de vida actiu pateixen una mitjana de 0,5 recaigudes a l’any, mentre que els nens que no fan activitat física presenten una mitjana d’una recaiguda anual. Per dur a terme la investigació es va comptar amb 31 nens amb esclerosi múltiple i 79 que havien tingut un únic esdeveniment neurològic inflamatori. A tots els participants se’ls va lliurar un qüestionari per analitzar els seus valors de depressió, cansament i exercici físic. D’entre tots ells, a 60 nens se’ls va realitzar una ressonància magnètica cerebral per mesurar el volum del cervell i la quantitat i tipus de lesions que presentaven. Font original:Bolsamanía